Below you can find logos, similar to the eduscho.

EduScho EduScho vector